اجتماعی

جلسه ستاد مدیریت ومقابله با کرونای شهرستان خوانسار با محوریت اعمال محدودیت‌های جدید ابلاغ شده ویژه شهرستان‌های بحرانی کشور

سرویس اجتماعی- جلسه ستاد مدیریت ومقابله با کرونای خوانسار با محوریت اعمال محدودیت‌های جدید ابلاغ شده ویژه شهرستان‌های بحرانی کشور…